Kvalitāte

SIA ”BūvBalsts” garantē augstas kvalitātes pakalpojumus, ko apstiprina vadības kvalitātes (ISO 9001) un vides kvalitātes (ISO 14000) sertifikāti. Personāla pieredze nodrošina individuālu pieeju ikvienam projektam un klientam ievērojot pakalpojumu kvalitāti un precīzu līgumā noteikto termiņu ievērošanu. Kvalitāte ir galvenās uzņēmuma vērtības, uz kurām balstās SIA “BūvBalsts”. Uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošina mērķtiecīgas investīcijas ne tikai uzņēmuma modernizācijā, bet arī darbinieku profesionālajā izaugsmē, veicinot profesionālo izglītību būvniecības jomā.

SIA “BuvBalsts” kvalitates un vides politika. SIA “BūvBalsts” kvalitātes un vides politika ir veidota atbilstoši LVS EN ISO9001:2009 un LVS EN ISO 14001:2005 prasībām. SIA „BūvBalsts” kvalitātes vadības un vides politikas darbības sfēra aptver šādas uzņēmuma darbības jomas:

  • Sabiedrisko, rūpniecisko, civilo ēku būvdarbu veikšana, vadīšana, būvuzraudzība.
  • Inženierbūvju būvdarbu veikšana, vadīšana, būvuzraudzība
  • Ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu darbu veikšana, vadīšana, būvuzraudzība.
  • Siltumapgādes un ventilācijas darbu veikšana, vadīšana, būvuzraudzība.

Šo jomu kvalitatīvai īstenošanai uzņēmuma darbība balstīta uz šādām pamatnostādnēm:

  • Darbu izpildē piesaistīt zinošus un apmācītus sava aroda speciālistus
  • Sniegt klientiem pakalpojumu atbilstoši līgumu nosacījumiem, ievērojot un izpildot atrunātās klientu prasības tādējādi veicinot ilgtermiņa sadarbību
  • Sniegt pakalpojumus atbilstoši normatīvo aktu un vadības sistēmas prasībām. Pastāvīgi uzlabot savu darbību, lai mazinātu savas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi
  • Veikt nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanas procesa kontroli un pārraudzību, lai novērstu neatbilstības
  • Pārskatīt un analizēt uzņēmuma darbību un noteiktos mērķus, lai identificētu un veiktu nepieciešamos uzlabojumus vadības sistēmā
  • Vadības sistēmas nosacījumus attiecināt uz visiem darbiniekiem, kuri nodrošina augstāk minēto darbības jomu procesu īstenošanu.

SIA”Būvbalsts” kvalitātes un vides vadības sistēma atbilst LVS EN ISO9001:2009 un LVS EN ISO14001:2005 standartu prasībām. Vienīgā atkāpe no LVS EN ISO9001:2009 standarta prasībām ir standarta punkts 7.3, jo SIA”Būvbalsts” neveic nekadus projektēsanas darbus.