KvalitāteSIA ”BūvBalsts” garantē augstas kvalitātes pakalpojumus, ko apstiprina kvalitātes vadības (ISO 9001), vides pārvaldības (ISO 14001) un arodveselības, darba drošības (ISO 45001) sertifikāti. Personāla pieredze nodrošina individuālu pieeju ikvienam projektam un klientam ievērojot pakalpojumu kvalitāti un precīzu līgumā noteikto termiņu ievērošanu. Kvalitāte ir galvenās uzņēmuma vērtības, uz kurām balstās SIA “BūvBalsts”.

Uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošina mērķtiecīgas investīcijas ne tikai uzņēmuma modernizācijā, bet arī darbinieku profesionālajā izaugsmē, veicinot profesionālo izglītību būvniecības jomā.

SIA “BūvBalsts” kvalitātes, arodveselības, darba drošības pārvaldības un vides politika.

SIA “BūvBalsts” kvalitātes un vides politika ir veidota atbilstoši LVS EN ISO 9001:2015 , LVS EN ISO 14001:2015 un LVS ISO 45001:2018 prasībām. SIA „BūvBalsts” kvalitātes vadības un vides politikas darbības sfēra aptver šādas uzņēmuma darbības jomas:

 • Sabiedrisko, rūpniecisko, civilo ēku būvdarbu veikšana, vadīšana, būvuzraudzība.
 • Inženierbūvju būvdarbu veikšana, vadīšana, būvuzraudzība.
 • Ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu darbu veikšana, vadīšana, būvuzraudzība.
 • Siltumapgādes un ventilācijas darbu veikšana, vadīšana, būvuzraudzība.

Šo jomu kvalitatīvai īstenošanai uzņēmuma darbība balstīta uz šādām pamatnostādnēm:

 • Darbu izpildē piesaistīt zinošus un apmācītus sava aroda speciālistus.
 • Sniegt klientiem pakalpojumu atbilstoši līgumu nosacījumiem, ievērojot un izpildot atrunātās klientu prasības tādējādi veicinot ilgtermiņa sadarbību.
 • Sniegt pakalpojumus atbilstoši normatīvo aktu un vadības sistēmas prasībām. Pastāvīgi uzlabot savu darbību, lai mazinātu savas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi.
 • Veikt nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanas procesa kontroli un pārraudzību, lai novērstu neatbilstības.
 • Pārskatīt un analizēt uzņēmuma darbību un noteiktos mērķus, lai identificētu un veiktu nepieciešamos uzlabojumus vadības sistēmā.
 • Vadības sistēmas nosacījumus attiecināt uz visiem darbiniekiem, kuri nodrošina augstāk minēto darbības jomu procesu īstenošanu.
 • Apzināt visus darba vides riskus un ieviest nepieciešamos darba vides risku samazināšanas pasākumus.
 • Apzināt visus LR darba aizsardzības normatīvos aktus un ievērot tos.

SIA ”BūvBalsts” kvalitātes un vides vadības sistēma atbilst LVS EN ISO 9001:2015, LVS EN ISO 14001:2015 un LVS EN ISO 45001:2018 standartu prasībām.